Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Tư vấn giám sát

Kiểm tra chất lượng thi công.

Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.

Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

Kiểm tra và thử nghiệm chất lượng thiết bị.

Kiểm tra khối lượng thi công.

Kiểm tra Nghiệm thu công trình.

Kiểm tra bản vẽ hoàn công.