Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Tư vấn chủ đầu tư

Dự trù kinh phí lắp đặt ban đầu.

Ước tính chi phí vận hành.

Tư vấn lựa chọn thiết bị.

Thẩm định công trình: Phân tích sai sót kỹ thuật của công trình.

Aria Resoft đuợc thẩm định kỹ thuật bởi INES:
Aria Resoft