Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Bảo trì

Lập kế hoạch bảo dưỡng ngăn ngừa sự cố hàng tháng, quý, năm.

Hướng dẫn Bảo trì tổng quát hệ thống M&E.

Xác định hư hỏng và sửa chữa.

Hệ thống lạnh VRV của văn phòng Microsoft việt nam đuợc bảo trì định kỳ bởi INES:
he thong lanh